Prevádzkovateľ

Internetový obchod na adrese https://estory.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou MMO Drop s.r.o so sídlom na adrese Štefánikova 812/2, 02001 Púchov, IČO: 52778266, (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie:  Fio banka, a.s,   IBAN: SK86 8330 0000 0020 0172 6726 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Ďalšie údaje na predávajúceho, dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné:
e-mail: info@estory.sk

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


  Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti MMO Drop s.r.o so sídlom na adrese Štefánikova 812/2, 02001 Púchov, IČO: 52778266 a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja.

  Predávajúci je sprostredkovateľom obchodu (objednaného tovaru cez internetovú stránku www.estory.sk) nie je majiteľom tovaru. Objednaný tovar, ktorý je predmetom predaja je v prevažnej časti z Ázie a Európy. 

  Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku.

  2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.

  3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
  Objednávky prijaté prostredníctvom ,,internetového obchodu" sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

  4. Dodacie podmienky

  Predávajúci sa zaväzuje:
  Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
  Nakoľko kupujúci poštovné nehradí, objednaný tovar (viac ako jeden kus) môže prísť vo viacerých balíkoch. 

  Predávajúci nezodpovedá za:
  Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou. 
  Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa(ak sa takáto skutočnosť vyskytne, musíte nás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia). 
  Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou. 
  Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok 

  Kupujúci sa zaväzuje:
  Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť tovar pri jeho objednaní v plnej výške a v zmysle platobných podmienok. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky, kde zasielame SMS so sledovacím číslom, ktoré slúži ako identifikátor na prevzatie objednávky z pošty i v prípade ak by pošta kupujúceho na balík neupozornila), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody ktorá predstavuje sumu celej objednávky ( aby sme predišli uplatňovaniu škody, ktorá by nám vznikla pri Vami neprevzatej objednávke nakoľko sme iba sprostredkovatelia, tovar nieje naším majetkom, pri neprevzatí tovaru tento bude vrátený dodávateľov. Preto odporúčame objednávku prevziať a následne nám tovar vrátiť formou odstúpenia od zmluvy do 14 dní. V takomto prípade Vám bude podľa zákona vrátená celá suma objednávky). V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, nieje možné mu tovar opätovne doručiť, musí urobiť novú objednávku.

  5. Dodacie lehoty
  Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností internetového obchodu  realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 14-59 dní. Odstúpiť od zmluvy(stornovať objednávku) môžete do 24 hodín od objednania tovaru, alebo pokiaľ tovar už nieje na ceste ku Vám.

  6. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky

  Kupujúci platí iba za tovar ktorý si objedná za ceny ktoré sú v danom momente uvedené na internetovom obchode. Kupujúci za dopravu (poštovné) neplatí, preto pri odstúpení od zmluvy poštovné za vrátenie tovaru si hradí kupujúci, tak ako aj pri reklamácií.

  7. Ceny tovaru
  Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. V cene objednávky kupujúci hradí tovar a sprostredkovanie obchodu, ktoré zabezpečuje ,,internetový obchod". V cene objednávky nie sú započítané expedičné náklady, nakoľko ich kupujúci nehradí. Daňový doklad, ktorý Vám bude zaslaný na Vami zadanú email adresu, obsahuje sprostredkovateľské služby, nie cenu tovaru, nakoľko ,,internetový obchod" nieje vlastníkom tovaru.

  8. Platobné podmienky
  Zákazník za tovar zaplatí na účet uvedený na stránke https://estory.sk, v deň objednania tovaru. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

  9. Nákup bez rizika

  Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení Zákona o ochrane spotrebiteľa.... Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. 
  Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy bude spotrebiteľovi v lehote najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy a vrátenia tovaru na základe formuláru ,,Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a vrátenie tovaru" zaplatená kúpna cena za tovar alebo za službu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ).

  10. Záručná doba

  Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 2 roky (napr. batérie, žiarovky, spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu. Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlúčujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.

  11. Reklamačný poriadok

  V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou.
  Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu MMO Drop s.r.o, Štefánikova 812/2, 02001 Púchov. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, reklamačného formulára. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list( vždy si odložte doklad o odoslaní). Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka našou spoločnosťou prevzatá. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením. 
  Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou. 
  Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa 
  Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí. 
  Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy). 
  Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu. 
  Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS , alebo e-mailom a tovar odošle na adresu kupujúceho. Vybavenú reklamáciu je zákazník povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci má v tomto prípade právo na uplatnenie si náhrady vynaložených nákladov na uskladnenie až do výšky 5€/mesiac. O uložení tovaru a možnosti finančných nákladov na kupujúceho, bude predávajúci zasielať SMS. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

  12. Ochrana osobných údajov


  Predávajúci sa zaväzuje, že údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

  13. Záverečné a prechodné ustanovenia


  Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok nákupu v internetovom obchode www.estory.sk v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode https://estory.sk/ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, mobilnej komunikácie, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.

  14. Komunikácia s tímom estory.sk


  Kontaktné údaje:

  info@estory.sk

  Prosíme, kontaktujte nás kedykoľvek, odpovieme v najbližšom možnom termíne. Najneskôr do 48 hodín (cez víkendy do 72 hodín)

   

  Prevádzkovateľom eshopu je firma MMO Drop s.r.o

  IČO: 52778266

  Číslo účtu pre platbu objednávok prevodom:

  IBAN: SK86 8330 0000 0020 0172 6726

  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX(Fio banka a.s.)

  Variabilný symbol platby: Číslo Vašej objednávky

  Tieto obchodné podmienky sú účinné od 21.6.2019

  Poštovné Zadarmo

  U nás máte doručenie úplne zadarmo!

  Zákaznicka podpora

  Náš vyškolený tím je tu pre Vás aby Vám pomohol

  Jednoduché vrátenie

  Vrátenie alebo výmena tovaru je rýchla a bezproblemova